ABOUT
  GUANGZHOU TONGXIN SPORTS EQUIPMENT CO.,LTD.
  — 关于同欣 —
   

  选择同欣,跑道放心!


   

  同欣的科研                                                              

  孵化出源源不断的成果

  技术的每一次向前,凝聚着研发者无数次呕心沥血

  产品的每一次提升,提供给使用者无限的喜悦体验 

  ——有爱有支持


  同欣的平台
  拥有优质的资源和配置
  它能托起您的事业,由小到大,由弱到强
  它能帮助您实现梦想,创造您人生的奇迹

  ——有爱有支持


  同欣的团队

  像一张弥漫着爱的大网
  它包裹着你我,支撑着彼此
  伙伴的力量让我们变得更加坚强

  ——有爱有支持


  同欣的发展
  积淀了二十多年的不凡
  共赢才是我们的宗旨
  与您携手前进,共襄盛举,是我们衷心的期望

  ——有爱有支持